Slovník ekologických pojmů

Z skolavpohode.cz
 • abiotické: ~ podmínky (faktory) - podmínky prostředí určené neživou složkou prostředí (klima, složení půdy...)
 • acidofilní: ~ organismy - vyskytující se na kyselých půdách (vřes, azalky)
 • adaptace: přizpůsobení se prostředí
 • afotická: ~ vrstva vody - neprosvětlená
 • allochtonní: ~ druh - původní na daném území
 • antropoekologie: = ekologie člověka - zkoumá vzájemný vliv člověka a přírody
 • antropogenní: člověkem záměrně nebo mimoděk vyvolané či způsobené
 • areál: území, ve kterém se určitý taxon vyskytuje; mohou být kontinuitní nebo diskontinuitní areál primární ~ - přirozeně vzniklý; organismy v nich jsou autochtonní areál sekundární ~ - vytvořený druhotně člověkem; organismy jsou zde allochtonní
 • arely: maloplošné oddělené části areálu
 • arktoalpinský: rostoucí v Arktidě a vysokých horách
 • autochtonní: ~ druh - cizí, nepůvodní na daném území
 • autoekologie: ekologie jednotlivých drhů; zkoumá jejich chování, adaptaci, …
 • autotrofní: ~ způsob výživy - vytváření organických látek z anorganických
 • benál: vodní dno
 • bentos: vod. organismy, žijící na dně (vodní hmyz, larvy, kroužkovci, nitěnky)
 • biocenóza: viz společenstvo
 • biodiverzita: úplný soubor ekosystémů, druhů a genů v určité, geograficky definované, oblasti
 • biofágové: organismy živící se živými organismy
 • biogeografické: ~ oblasti - rozsáhlé oblasti s charakteristickým složením flóry a fauny, které je dáno společným vývojem, stejnou geologickou stavbou a stejným klimatem; u nás to je hercynská, panonská, karpatská a polonská oblast
 • biom: soubor pudobných ekosystémů (poušť, tropické deštné lesy…)
 • biomasa: těla všech organismů na daném místě (včetně např. schránek)
 • biosféra: soubor všech ekosystémů na Zemi
 • biotické: ~ podmínky (faktory) - podmínky prostředí určené jedincem téhož druhu, jiného druhu nebo člověkem
 • biotop: místo, které organismům (společenstvu) poskytuje podmínky pro život; charakterizováno geografickou polohou, klimatem a abiotickými podmínkami
 • brakické: ~ vody - přechod mezi slanou a sladkou vodou
 • cenóza: viz společenstvo
 • dekompoziční: potravní řetězec = detritický = rozkladný; výsledkem je mineralizace; umožňuje koloběh látek
 • detritický: ~ potravní řetězec - viz dekompoziční
 • diaspora: to, čím se rostlina šíří (semeno, plod, utržená část rostliny…)
 • disjunkce: = hiáty - mezery mezi částmi diskontinuitního areálu; organismy nemají možnost křížení se
 • diskontinuitní: nesouvislé
 • disturbance: opakované vnější škodlivé vlivy vedooucí ke snížení počtu jedinců
 • diverzita: rozmanitost; může být druhová (počet druhů) nebo např.diverzita krajinné mozaiky (počet společenstev nebo typů prostředí, nacházejících se na dané ploše)
 • dominanty: organismy tvořící většinu společenstva; často vytvářejí podmínky ve společenstvu
 • drift: kontinentální ~ - pohyb kontinentů (asi 2 cm za rok)
 • druh: soubor jedinců, kteří se vyznačují stejnými druhovými znaky
 • efeméry: jednoleté rostliny s extrémně zkráceným vegetačním cyklem
 • ekologie: věda zabývající se vztahy mezi organismy a prostředím a mezi organismy navzájem
 • ekosystém: společenstvo+ biotop = soubor organismů a jejich prostředí (např.les); dělí se na umělý (pole, rybník) a přirozený (les)
 • ekoton: místo střetu různých prostředí; jsou zde organismy z obou prostředí a organismy typické pro tento přechod; rozhraní vesnice - volná krajina: typické - toulavý pes, smetiště; z vesnice -- jabloň, slepice; z okolí - veverka
 • emise: zplodiny, jdoucí do okolí (atmosféry)
 • endemit: organismus vyskytující se jen na jednom místě (o různé velikosti)
 • epilimnion: vrstva vody, jejíž teplota je ovlivněna změnami slunečního záření
 • eufotická: ~ vrstva vody - dostatečně prosvětlená; oceány - do 200m, sladké vody několik cm až několik metrů
 • euryoxybiontní: ~ organismy žijící ve stojatých, znečištěných a eutrofních vodách
 • euryvalentní: ~ organismy - se širokou valencí; euryektní
 • eutrofní: bohatý na živiny
 • exklávy: viz arely
 • faktory: podmínky, vytvářející prostřdí organismu
 • flyš: rychle se střídající pásmo břidlic a pískovce na obvodu Karpat
 • fytocenóza: rostlinné společenstvo
 • fytofágové: živočichové živící se rostlinami; dělí se na herbivory a fytoparazity
 • fytoparazité: skupina fytofágů, živící se parazitováním na rostlinách
 • glaciál: doba ledová
 • halofilní: ~ organismy - na půdách s vysokým osahem solí (chloridů, síranů, uhličitanů; ploštice, lebeda)
 • hematofág: organismus živící se krví
 • herbivoři: býložravci
 • heterotrofní: ~ organismy - nejsou schopny vytvářet organické látky; čerpají je z autotrofních organismů
 • hiáty: viz disjunkce
 • hibernace: zimní spánek
 • hydrofyty: vodní rostliny
 • hygrofilní: vlhkomilné
 • hypolimnion: vrstva vody s konstantní teplotou
 • imise: zplodiny, jdoucí zpět z atmosféry
 • introdukce: zavlečení nebo záměrné vysazení orgnismů do oblastí, kde předtím nežily
 • invazní: ~ druhy - druhy, které se momentálně intenzívně šíří
 • jedinec: individuum omezené v prostoru i čase
 • kanibalismus: živení se jedinci stejného druhu
 • karnivoři: dravci
 • karpatská: ~ oblast - bohatá lesní a luční květena, střídání břidlic a pískovců
 • klima
  • klima dynamické ~ - v jeskyních a sutích; v zimě uvnitř teplý vzduch
   • - stoupá vzhůru - dole se nasává studený; v létě uvnitř studený vzduch
   • - klesá dolů - nahoře se nasává teplý
 • klimax: vrchol vyzrání ekosystému; konečné stadium sukcese ekosystému, dané klimaticky, ke kterému vegetace dospěje, není-li ničím ovlivněna (př. disturbancí, lokálními podmínkami...)
 • koevoluce: společný vývoj nejméně dvou droühů, při kterém dochází k jejich vzájemnému přizpůsobování (př. tráva a živočichové, kteří ji spásají)
 • kompetice: konkurence
 • konkurence: mezidruhová ~ - vztah mezi populacemi ve společenstvu; boj o prostor nebo o omezené zdroje výživy a energie; populace různých druhů se stejnými nároky na prostředí spolu mohou existovat jen když mají různé ekologické niky
 • kontinuitní: celistvé
 • konvekční: ~ proudění - mechanismus umožňující pohyb kontinentů
 • konzument: heterotrofní organismus; přímo či nepřímo závislý producentech
 • koprofágové: organismy živící se výkaly
 • kosmopolitní: osidlující téměř celou Zemi
 • lenitická: ~ voda - stojatá (nebo pomalu se pohybující)
 • limitující: ~ faktor - omezuje život populace nebo jedince
 • limnetické: ~ pásmo - hluboká voda; hrotnatky, ryby; méně organismů
 • litorál: pobřežní vody
 • litorální: ~ pásmo - mělká voda, popř. voda u hladiny; vodní rostliny, vod. hmyz, obojživelníci, brouci, plovatka; nejvíce živočichů
 • lotická: ~ voda - proudící
 • management: způsob zacházení s určitým územím (ať plánované nebo bezděčné)
 • metalimnion: vrstva vody, jejíž teplota
 • mezické: ~ biotopy - typy prostředí, kde žádné faktory nedosahují extrémních hodnot
 • mezofyty: rostliny se středními nároky na vodu (kopretina)
 • mezotrofní: ~ organismy - rostou na půdách se střední zásobou živin (trávy)
 • mixotrofní: ~ organismy - mající schopnost živit se autotrofně i heterotrofně (masožravé rostliny)
 • monofág: organismus živící se jediným druhem potravy = potravní specialista (koala, panda, bourec)
 • mortalita: úmrtnost
 • mutualismus: symbióza (popř. méně těsná symbióza - organismy bez sebe mohou žít)
 • myrmekochorní: ~ rostliny - rostliny, jejichž semena roznáší mravenci
 • naleziště: viz stanoviště
 • natalita: množitelnost; udává se v procentech (píše se ve tvaru desetinných čísel)
 • neklit: organismus, který do daného prostředí nepatří
 • nekrofág: živočich živící se mrtvými živočichy
  • nekrofág v užším významu - živočich živící se čerstvě uhynulými živočichy
 • nekromasa: odumřelé části organismů, které nejsou produktivní (odumřelá kůra, schránky…)
 • neofyt: rostlina, která se u nás oblevila až po počátku novověku
 • nekton: vodní organismy, schopné plavat proti proudu (ryby, obojživelníci, vodní hmyz, …)
 • neuston: organismy v povrchové vrstvě vody (bičíkovci, plovatka, někdy i hadi)
 • nika: termín vymezující postavení jedince v ekosystému (ve vztazích, v potravním řetězci…)
 • nitrofilní: bohatý na dusík nebo vázaný na stanoviště bohatá na dusík (a často i fosfor)
 • niva: ploché okolí vodního toku tvořené jeho sedimenty od štěrků po hlíny
 • okolí: vše, čím je systém obklopený, ať to k němu má vztah nebo ne
 • oligotrofní: chudé na živiny
 • omnivor: živočich živící se rostlinnou i živočišnou potravou; vždy je to polyfág
 • panonská: ~ oblast - přesah teplého a suchého rovinatého Maďarska; nížina, teplomilné druhy, lužní lesy, slaniska, víno, teplo, černozemě, jílovité a hlinité sedimenty
 • parazitický: ~ potravní řetězec - zvětšuje se počet parazitů; na jednom velkém organismu parazituje více parazitů, na nich mnoho dalších parazitů
 • pastevně-kořistnický: ~ potravní řetězec: rostlina = producent - býložravec (všežravec) = konzument 1. řádu; - konzument 2. řádu (všežravec nebo dravec živící se býložravci) - konzumenti dalších řádů (dravci živící se jinými dravci); organismy na vyšších trofických úrovních spotřebují mnoho organismů na nižších úrovních (př.1 liška - mnoho zajíců - každý zajíc mnoho jetele); vyšší řád spotřebovává 10-20% nižšího řádu
 • pelagiál: volná voda (= veškerá voda mimo vody kolem dna)
 • perifyton: řasy, rinice (vod. organismy, vyskytující se ve všech pásmech vody)
 • pionýrské: ~ druhy - druhy úspěšně osidlující nově vzniklé, nehostinné biotopy
 • plankton: vod. organismy s malou schopností pohybu (pohyb závislý na proudu); žijí téměř všude (mimo rychle tekoucích řek); dělí se na fyto- a zooplankton (př. některé dravé larvy)
 • pleuston: organismy žijící na vodní hladině (vodoměrky, vířníci, někt. perloočky)
 • polonská: ~ oblast - přesah mírně kontinentální a chladné oblasti Polska; biologicky nevýrazná
 • polyfág: živočich s více zdroji potravy; může to mýt býložravec, masožravec i všežravec
 • populace: soubor jedinců téhož druhu v určitém prostoru a čase
 • potravní: ~ pyramida - skládá se z trofických úrovní
  • potravní řetězec - přenos látek a energií mezi organismy
  • potravní síť - propojení potravních řetězců
  • potravní specialista - viz monofág
 • predace: = kořistnictví - dravec (predátor) obvykle větší než kořist (loví živé živočichy)
 • profundál: voda ve středu nádrže
 • producent: auotrofní organismy; vytvářejí organickou hmotu; tvoří základnu potravní pyramidy
 • produkce: hrubá primární ~ - množství organické hmoty vyprodukované na určité ploše nebo v objemu za určitou dobu
  • produkce čistá primární ~ - skutečný přírůstek rostlin (hrubá produkce po odečtení ztrát dýcháním)
  • produkce čistá sekundární ~ - přírůstek na konzumentech prvního řádu po odečtení energie potřebné k jejich životním porjevům (dýchání, rozmnožování, ...)
 • profundální: ~ pásmo - neosvětlená voda; zásobárna živin i toxic. látek; larvy, kroužkovci (nitěnky)
 • prostředí: část okolí, která má vztah k živým systémům
  • prostředí živého systému = životní prostředí - prostředí, které umožňuje existenci živého systému; jakékoliv prostředí živého systému (planeta, světadíl, město, ulice, ...)
 • psychrofilní: studenomilné
 • reducenti: = rozkladači = dekompozitoři - mikroorganismy živící se mrtvou organickou hmotou
 • regelační cykly: opakované tání a mrznutí vody (povrch skal)
 • reintrodukce: opětovné vysazení druhu, který na území byl, ale vymizel
 • relikt: organismus přežívající na daném místě od některého z minulých historických období
 • rift: puklina v oceánském hřbetě; vzniká zde litosféra
 • rozkladný: ~ potravní řetězec - viz dekompoziční
 • rozvoj: trvale udržitelný ~
 • saprofágové: organismy živící se rozkládajícími se organismy
 • společenstvo: = cenóza = biocenóza = soubor jedinců různých druhů v určitém prostoru a čase
  • společenstvo lemové ~ - žijící na přechodu mezi ekosystémy, typické pro tento přechod; s abiotickým prostředím tvoří ekoton
 • stanoviště: = naleziště = lokalita = topograficky přesně vymezený biotop určitého organismu (př.přehrada u Plumlova); někdy užíváno jako české synonymum pro jakýkoliv, blíže topograficky neurčený biotop
 • stenobiontní: ~ organismy - žijící v tekoucích čistých vodách
 • stenovalentní: ~ organismus - s úzkou valencí v některém faktoru; stenoektní
 • strategie: ~ přežití populací - komplex přizpůsobení, který řeší danou situaci (vztah k vnějšímu prostředí) jedním z možných způsobů
  • r - stratégové
  • K-stratégové
  • S-stratégové
  • R-stratégové
  • C-stratégové
 • stres: dlouhodobé působení faktoru, který negativně ovlivňuje vitalitu jedince
 • stygon: podzemní voda
 • subalpinské: ~ pásmo - u nás pásmo kleče s ostrůvky alpinských holí
 • subdukce: podsouvání 1 zemské desky pod druhou
 • sukcese: vyzrávání ekosystému; vývoj společensta spočívající v postupném nahrazování populací určitých druhů populacemi druhů jiných
  • sukcese progresívní ~ - postupné osidlování (mech - byliny - les)
  • sukcese regresívní ~ = zpětná - př.pískovcové skály: ústup skal - ústup lesa - vřes - holá skála
 • sukulentní: ~ rostliny = tučnolisté; vnořené průduchy, slizovité látky bránící výparu
 • symbiofág: organismus, který žije s jiným druhem v symbióze, ale je jím požírán
 • synantropizace: přizpůsobování se některých volně žijících druhů prostředí, které vytvořil člověk
 • synantropní: provázející člověka
 • systém: soubor všech (různých) prvků, vytvářejících celek
  • systém živý ~ - soubor, který se vyznačuje projevy života (pohyb, dýchání, rozmnožování, metabolismus); je to např.společenstvo, populace, jedinec, orgán, buňka
  • systém otevřený ~ - není odizolovaný, přijímá a vydává látky (potrava, O2, CO2, ...)
 • terifyton: vodní organismy, přisedlé na vod. rostlinách
 • termofilní: ~ organismy - teplomilné
 • tolerance: snášenlivost k působení jednotlivých faktorů
 • trofické: ~ úrovně - potravní stupně; postavení organismu v potravním sysému
 • troglobionti: stálí obyvatelé jeskyní
 • valence: rozmezí podmínek, za nichž je organismus schopen žít; je vymezena krajními hodnotami podmínek, za nichž je organismus schopen žít (minimum a maximum); organismy stenoektní (viz stenovalentní) a euryektní (viz euryvaletní)
 • všežravec: viz omnivor
 • xerofilní: suchomilné
 • xerotermní: suchomilné a teplomilné
 • zoofágové: živočichové živící se jinými živočichy; dělí se na karnivory a zooparazity
 • zooparazité: skupina zoofágů; živí se parazitováním na jiných živočiších
 • životní prostředí: viz prostředí živého systému

Hodnocení dokumentu

Jako tahák je to dost dlouhé. Spíše je to opis slovníku.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.