Osvícenství (1)

Z skolavpohode.cz

Na prahu moderní společnosti

 • - Rakousko velké; ke středoevropským zemím ještě Belgie, Lucembursko, Milánsko, Neapolsko a Sardinie
 • - velká říše - problémy -> 1713 předložena sněmu Pragmatická sankce (dědičné právo Habsburků na trůn (vč. holek) + uznání Rakouska za nedílný celek)
 • - ústupky Anglii, Dánsku a Nizozemí -> zrušena Východoindická společnost (zrušen dálkový obchod
 • - 30. léta - války o polské dědictví - Rakousko ztratilo Neapolsko a Sicílii
 • válka s Turky - některá území na Balkáně
 • - Rakousko finannčně vyčerpáno + umřel Karel VI. + na trůn Marie Terezie (1740)
 • - evropské mocnosti ruší platnost pragmatické sankce + rozpoutání válek
 • - bavorský kurfiřt Karel Albrecht chtěl získat České království
 • - pruský král Fridrich (Bedřich) II. vpadl 1740 do Slezska
 • - saský kurfiřt (i polský král) August III. Silný vtrhl na Moravu
 • - všichni tři uzavřeli spojenectví s Francií - dohodli se na rozdělení rakouské říše
 • - Karel Albrecht - Čechy + podstatnou část Rakouska + část Itálie
 • - August III. Silný - Morava + Horní Slezsko
 • - Fridrich II. - zbytek Slezska + Kladsko
 • - podzim 1741 - Karel A. se nechal korunovat na krále čes., Uhry + šlechta + vysoké duchovenstvo na stranu Marie
 • - 1742 mír s pruským králem ( - Kladsko, větší část Slezska
 • - 1743 Marie korunována na čs. královnu
 • - 1744 obnovení nepřátelství Fridricha II. - obsazení Prahy , vytlačen
 • - 1745 Albrecht se zříká nároků na R. dědictví - podpora Františka Štěpána -> císařovna
 • - 1748 cášský mír - konec válek, Francie se s R. dohodla na statusu quo

Sedmiletá válka

 • - oporou Václav Antonín Kounic -> 1756 Rakousko + Francie proti Prusku (k dohodě i Sasko, Švédsko, Rusko) -> útok Prusů na Sasko, které rychle poraženo -> sedmiletá válka
 • - 1757 se zastavili před Prahou
 • - 1758 útok na Moravu - odražen (díky Rusům, ti obsadili Berlín, ale pak uzavřeli mír)
 • - Francie zaměstnaná válkou o kolonie s Anglií - Rakousku se nepodařilo porazit Prusko - Slezsko nadále v Prusku
 • - konec 1763 na zámku Hubertsburg u Lipska mír
 • - změna v poměru sil rozhodujících mocností
 • - soupeření mezi Rakouskem, Pruskem a Ruskem
 • - 1764 Josef II. na císařský trůn, 1765 spoluvladař v Rakousku
 • - 1722 první dělení Polska, 1.podnět pruský král - obsadil západní polsko
 • - východní oblasti Rusku, Rakousko Halič, chtěli i Bavorsko -> Prusové znovu do Čech 1778, 1779 mír v Těšíně
 • - 1780 Josef II. samostatně vládne
 • - Prusko stavělo na vojenské síle, Josef taky vybudoval Terezín, Josefov, z HK + OL udělal pevnosti
 • - 1787 s Ruskem válka proti Turecku, ti uzavřeli spojenectví se Švédskem a Pruskem -> radši mír (jediným úspěchem dobytí Bělehradu)

Osvícenský absolutismus

 • - posilování centrální správy, kázeň, jednotná ústřední politická správa všech zemí (protesty typického stavovského státu)
 • - daňový systém - 1748-49 výše daní na deset let, vybírají státní úřady
 • - tereziánský katastr - soupis majetku těch co platí daně (poddaní, zemědělská pod.půda)
 • - 1749 zrušena česká a rakouská dvorská kancelář (dosud nejvyšší úřady) - místo nich Nejvyšší soudní dvůr + Úřad pro věci politické a finanční
 • - gubernium = zemský úřad od roku 1762, podřízeni Vidni, nižší stupeň správ hejtmani
 • - Uhrem se to netýkalo - ústupek za podporu při nástupu do fce, stavy pravomoce
 • - 1769 trestní zákoník - větší trestny činy se řešily se městech, už ne šlechta a vrchnost
 • - všichni před soudem jakoobčané
 • - města - od 1784 placení úředníci - Praha spojena do jednoho velkého města
 • - stát musí šlapat jako hodiny, k tomu disciplína a zákony a vzdělání - Josef II. - hlavní je obecné blaho
 • - 1781 - toleranční patent - povolení kalvinismu, pravoslaví, luteránství
 • - nová výchova kněží - generální semináře - faráři placeni, vedli matriky, zdravotní dohled
 • - 1773 papež zrušil jezuity, Josef II. zrušil kláštery, které se nezabývaly výukou či charitou - majetek si ponechal
 • - některé reformy proti zvykům musel Josef II. zrušit
 • - 1797 Systemální židovský patent - Židé nemusí být označeni
 • - 1781 - zrušena tělesná poddanost- zrušení nevolnictví - může se stěhovat, dávat děti do učení, opuštět hranice panství - stále však pracuje na půdě - poddanské dávky - renta
 • - naděle však robotní patenty - 1775 úprava poddanských povinností - vrchnost zatajila - poddaní se domnívali, ze jde o Zlatý patent (zrušena robota) - vzpoury, robotní stávka - sadláci u Chlumce…
 • - raabizace - převádění robot na pěněžní platy
 • - nové přeměření půdy - josefinský katastr (1785-1789) - výpočet daní, výnosu - zásadní změna - není rozdíl mezi panskou (dominikálem) a poddanskou půdou (rustikálem)
 • - 1789 - zrušena robota zcela - 1790 zrušeno Leopoldem II. jako politicky neudržitelné
 • - josefinismus ztroskotal na tom, že nutil bez ohledu na to, zda jsou vrstvy připraveny
 • - 1774 - povinná školní docházka
 • - triviální, hlavní, normální školy, gymnázia
 • - jednotná řeč - němčina - jen z praktických důvodů
 • - 1771 - 1772 hladomor, obyvatelstvo na 88%
 • - zemědělci na to srali, vsoké daně, jenom makali, nic z toho neměli, nedbali na kvalitu
 • - zemědělská revoluce - lepší nástroje, obilní kosy, nové pícniny, jetel
 • - stát dává monopol, zajímá ho velkovýroba
 • - stát ruší mýta, vzniká jednotná celní oblast, míry, váhy, síť silnic
 • - zrušení cenzury, 1781 Stavovské divadlo, 1791 Leopld II. čes. králem, Kramerius, Pelcl, Dobrovský (austroslavismus)

Hodnocení dokumentu

Redakce skolavpohode.cz
Známka od redaktora-
Známka od čtenářů2.1
Známkuj jako ve škole


Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.