Jindřich VIII.

Z skolavpohode.cz

JINDŘICH VIII.

Velký král středověku musel být dvorný,rytířský,přísný a zbožný,velký renesanční kníže je prostopášný,vzdělaný a často krutý.Právě takový byl Jindřich VIII. Když Jindřich VIII. nastoupil v roce 1509 po svém otci na trůn, bylo mu právě 18 let.Nedlouho po převzetí trůnu se král oženil s Kateřinou Aragonskou,vdovou po svém bratru Arturovi a dcerou španělského krále Ferdinanda II..Nezvolil si ji a nemiloval ji;byl to čistě politický sňatek.Pro tehdejší Anglii jako mocnost 2.řádu bylo spojení se španělským trůnem opravdovou ctí,ale také zárukou.Z tohoto důvodu po předčasné Arturově smrti,která toto politické spojení zase zrušila,si královská rada přála,aby Kateřina zůstala v Anglii jako královna.Rada snažně prosila Jindřicha,aby si ji vzal za manželku.Ale 3. kniha Mojžíšova sňatek mezi švagrem a švagrovou zakazovala,a tak bylo třeba získat papežskou bulu(1513)a dokázat,že první Kateřinino manželství nebylo naplněno.Našli se svědci,kteří to odpřísáhli, a Kateřina měla v den své svatby s Jindřichem rozpuštěné vlasy jako nedotčená panna.Tyto skutečnosti nabyly na důležitosti později,když ji chtěl král zapudit.Na počátku své vlády se J. o řízení země moc nezajímal a ponechal veškerou pravomoc ministrovi,kterého si vybral ,Wolseyovi, jmenovaného papežem na kardinála.když ho pak papež Lev X. jmenoval nejen kardinálem,ale i papežským legátem v Anglii,soustředil ve svých rukou všechnu světskou i církevní moc.A tak ho museli jako římského legáta poslouchat mniši i bratří,přestože vůbec nepodléhali neřeholnímu kléru. Wolsey, opojen svou mocí,jednal s Římem pohrdavě a díval se na něj spatra, chtěl podplatit shromáždění kardinálů a nechat se pomocí této korupce prohlásit za papeže:hrozil církvi rozkolem,když nebude zvolen. Jeho hrozby připravovali anglické katolíky na roztržku s Římem,ale ani Wolsey, ani král si v té době nedovedli takovou roztržku představit. Když se objevily Lutherovi these,napsal sám král pojednání,kterým je vyvracel, a tento krok ocenil v r. 1521 papež titulem defensor fidei - obhájce víry.

Pokračování je přístupné pouze pro registrované. Přihlaš se nebo se zaregistruj.